THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT GIẢI QUYẾT VỤ KIỆN THAY MẶT TẬP THỂ

CHÚ Ý: TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI BỊ KHUYẾT TẬT VẬN ĐỘNG: Nếu Quý vị đã sử dụng hoặc cố gắng sử dụng, lộ giới của người đi bộ ở Thành phố San Jose và đã gặp phải các góc trên vỉa hè hoặc các lối đi dành cho người đi bộ khác bị thiếu đoạn dốc thoải ở lề đường, hoặc đoạn dốc thoải ở lề đường bị hư hỏng, cần sửa chữa, hoặc trong trường hợp không phù hợp hoặc không đủ để sử dụng (“Đoạn dốc thoải ở lề đường không tuân thủ”), Quý vị có thể là thành viên của Nhóm Hòa giải (Settlement Class) được đề xuất bị ảnh hưởng bởi vụ kiện này. Đây là một thông báo được tòa án ủy quyền.

“Tình trạng Khuyết tật Vận động” (Mobility Disability) có nghĩa là bất kỳ tình trạng suy yếu hoặc tình trạng y tế nào làm hạn chế khả năng đi bộ, đi dạo, vận động xung quanh các vật thể, hoặc leo lên hoặc xuống dốc hoặc sườn dốc. Người Khuyết tật Vận động có thể hoặc không thể sử dụng xe lăn, xe scooter, thiết bị di động trợ giúp cá nhân chạy điện, nạng, xe tập đi, gậy, nẹp, thiết bị chỉnh hình hoặc thiết bị hoặc dụng cụ tương tự để hỗ trợ đi lại dọc theo lối đi dành cho người đi bộ hoặc có thể là người đi lại cần dụng cụ trợ giúp.

VUI LÒNG ĐỌC KĨ THÔNG BÁO NÀY. QUYỀN LỢI CỦA QUÝ VỊ CÓ THỂ
BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI CÁC THỦ TỤC TỐ TỤNG TRONG VỤ ÁN NÀY.

THÔNG BÁO VỀ VỤ KIỆN THAY MẶT TẬP THỂ

Mục đích của thông báo này là để thông báo cho Quý vị về một giải pháp được đề xuất trong một vụ kiện thay mặt tập thể đang chờ xử lý thay mặt cho những người khuyết tật vận động chống lại Thành phố San Jose. Việc giải quyết vụ kiện thay mặt tập thể được đề xuất được nêu ra trong một tài liệu gọi là “Bản án Thống nhất được Đề xuất” (proposed Consent Decree). Bản án Thống nhắt được Đề xuất, phải được Tòa sơ thẩm liên bang Hoa Kỳ phê chuẩn trước khi có hiệu lực, đã đạt được trong vụ án mang tên Lashbrook v. City of San Jose, Hồ sơ số: 5:20-cv-01236-NC, đang chờ Tòa sơ thẩm liên bang Hoa Kỳ phê chuẩn cho Khu vực Bắc California.

THÔNG TIN CƠ BẢN

Vụ kiện này cáo buộc rằng Thành phố San Jose (“Thành phố”) đã vi phạm luật đi lại cho người khuyết tật của liên bang và tiểu bang do bị cáo buộc không đảm bảo rằng lộ giới cho người đi bộ của họ có đoạn dốc thoải ở lề đường cần thiết để đảm bảo rằng những người Khuyết tật Vận động có thể đi lại trong lộ giới dành cho người đi bộ. Thành phố phủ nhận những cáo buộc và tranh biện rằng họ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc hành vi sai trái nào.

Đây là vụ kiện thay mặt tập thể. Trong một vụ kiện đại diện tập thể, một hoặc nhiều người hoặc tổ chức, được gọi là Đại diện Tập thể (trong trường hợp này là Artie Lashbrook [“Nguyên đơn”], đã đứng ra kiện thay mặt cho những người có yêu cầu khiếu kiện tương tự. Nguyên đơn là Thành viên trong Tập thể. Một tòa án giải quyết các vấn đề cho tất cả các Thành viên của Tập thể. Thẩm phán Tòa sơ thẩm Hoa Kỳ Nathanael M. Cousins chịu trách nhiệm về vụ kiện tập thể này.

Tòa án không quyết định có lợi cho Nguyên đơn hoặc Thành phố trong vụ án này. Thay vào đó, cả hai bên đã đồng ý hòa giải. Bằng cách đó, họ tránh được chi phí, sự chậm trễ và sự không chắc chắn của một phiên tòa xét xử và quyền lợi hòa giải dành cho các Thành viên của Tập thể. Đại diện Tập thể và Luật sư Tập thể (các luật sư do Tòa án chỉ định đại diện cho Tập thể) cho rằng việc hòa giải được đề xuất là vì lợi ích tốt nhất của các Thành viên của Tập thể, có tính đến lợi ích của việc hòa giải, những rủi ro của việc kiện tụng tiếp tục và trì hoãn trong việc có được sự cứu trợ cho Tập thể nếu vụ kiện vẫn tiếp tục.

TẬP THỂ HÒA GIẢI

Tập thể Hòa giải bao gồm tất cả mọi người (bao gồm cả cư dân và/hoặc khách đến Thành phố San Jose) có bất kì tình trạng Khuyết tật Vận động nào, bất cứ lúc nào trước khi phán quyết của tòa án phê chuẩn quyết định cuối cùng mà đã bị từ chối đi lại đầy đủ và bình đẳng vào đường dành cho người đi bộ của thành phố do không có đoạn dốc thoải ở lề đường hoặc đoạn dốc thoải ở lề đường bị hư hỏng, cần sửa chữa, hoặc trong trường hợp không phù hợp hoặc không đủ để sử dụng.

TÓM TẮT BẢN ÁN THỐNG NHẤT ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

Dưới đây là tóm tắt các điều khoản nhất định của Bản án Thống nhất được Đề xuất. Bản án Thống nhất như được quy định trong phần “Thông tin Thêm” bên dưới.

Bản án Thống nhất được Đề xuất yêu cầu Thành phố San Jose thực hiện các cải tiến về khả năng đi lại rộng rãi bằng cách xây dựng và khắc phục 27.621 đoạn dốc thoải ở lề đường Không tuân thủ, trước cuối năm 2038.

Bản án Thống nhất được Đề xuất yêu cầu Thành phố xây dựng hoặc khắc phục trung bình 1.944 đoạn dốc thoải ở lề đường ưu tiên cao mỗi năm kể từ ngày hòa giải có hiệu lực đến năm 2030 và trung bình 807 đoạn dốc thoải ở lề đường ưu tiên thấp mỗi năm trong giai đoạn 2031 đến 2038. Để đáp ứng các thời hạn xây dựng này, Thành phố phải dành ra 13.000.000 đô la mỗi năm tài chính kể từ Ngày có hiệu lực của hòa giải đến năm 2030. Sau đó, Thành phố phải dành ra tối thiểu mười (10) phần trăm ngân sách dành cho vỉa hè của Thành phố để xây dựng và khắc phục các đoạn dốc thoải ở lề đường cho đến khi Thành phố hoàn thành nghĩa vụ của mình theo Bản án Thống nhất được Đề xuất.

Thành phố sẽ tạo ra một Kế hoạch Chuyển đổi (Transition Plan) bao gồm lịch trình xây dựng và điều chỉnh lại các đoạn dốc thoải ở lề đường phù hợp với kết quả của một cuộc khảo sát toàn diện về khả năng đi lại trong lộ giới của người đi bộ đối với người Khuyết tật Vận động mà Thành phố tiến hành như một phần của cuộc đàm phán giải quyết dẫn đến Bản án Thống nhất được Đề xuất. Kế hoạch Chuyển đổi cũng sẽ chọn các địa điểm ưu tiên để xây dựng đoạn dốc thoải ở lề đường và khắc phục theo yêu cầu của ADA.

Bản án Thống nhất được Đề xuất cũng cam kết Thành phố tiếp tục duy trì một hệ thống thông qua đó những người Khuyết tật Vận động có thể gửi yêu cầu xây dựng các đoạn dốc thoải ở lề đường có thể đi lại và khắc phục các đoạn dốc thoải ở lề đường không thể đi lại được. Thành phố sẽ nỗ lực hết sức mình để khắc phục hoặc xây dựng từng đoạn dốc thoải ở lề đường có thể đi lại được yêu cầu trong vòng 120 ngày kể từ ngày yêu cầu, ngoại trừ trong những trường hợp rất hạn chế.

Bản án Thống nhất được Đề xuất cũng bao gồm các quy định cho Đại diện Tập thể và Luật sư Tập thể (được xác định bên dưới) để giám sát sự tuân thủ của Thành phố với các điều khoản của thỏa thuận và yêu cầu Thành phố ban hành các báo cáo hàng năm về việc xây dựng và khắc phục các đoạn dốc thoải ở lề đường theo Bản án Thống nhất được Đề xuất .

MIỄN TRỪ YÊU CẦU KHIẾU NẠI

Bản án Thống nhất được Đề xuất giải quyết và miễn trừ cho đến hết Thời hạn của Bản án Thống nhất được Đề xuất, tất cả các khiếu nại về việc gây thương tích, tuyên bố hoặc cứu trợ không bằng tiền khác đã được đưa ra, có thể đã được đưa ra hoặc có thể được đưa ra trong tương lai liên quan đến hoặc phát sinh từ bất kỳ hành động, thiếu sót, sự cố hoặc hành vi bị cáo buộc nào của Thành phố liên quan đến việc xây lắp, khắc phục, sửa chữa hoặc bảo trì các đoạn dốc thoải ở lề đường trong lộ giới dành cho người đi bộ của Thành phố. Bản án Thống nhất được Đề xuất không cung cấp bất kỳ sự cứu trợ tiền tệ nào cho Tập thể Hòa giải và không miễn trừ bất kỳ khiếu nại về tiền tệ nào mà các thành viên của Tập thể Hòa giải có thể có. Miễn trừ này không áp dụng cho các thành phần của hệ thống vỉa hè của Thành phố ngoài các đoạn dốc thoải ở lề đường.

THANH TOÁN CHO ĐẠI DIỆN TẬP THỂ

Luật sư Tập thể sẽ yêu cầu Nguyên đơn và Đại diện Tập thể Artie Lashbrook nhận phần thưởng cống hiến trị giá 5.000 đô la, do Thành phố trả, để ghi nhận những cống hiến của anh ta cho Tập thể Hòa giải. Nguyên đơn Lashbrook cũng sẽ nhận được khoản bồi thường thiệt hại 50.000 đô la để đổi lấy việc miễn trừ các yêu cầu bồi thường tiền tệ cá nhân của mình, bao gồm các yêu cầu bồi thường thiệt hại thực tế và theo luật định, liên quan đến các thương tích về thể chất và tinh thần mà anh ta phải chịu khi gặp phải các đoạn dốc thoải ở lề đường Không tuân thủ trong lộ giới dành cho người đi bộ của Thành phố. Cả hai khoản thanh toán phải được Tòa án chấp thuận.

PHÍ, CHI PHÍ VÀ PHÍ TỔN HỢP LÝ CỦA LUẬT SƯ

Tập thể hòa giải được đại diện bởi Goldstein, Borgen, Dardarian & Ho và Trung tâm Thực thi và Giáo dục Quyền dân sự (Civil Rights Education and Enforcement Center) (gọi chung là “Luật sư Tập thể”). Thành phố sẽ trả cho Luật sư Tập thể phí. chi phí và phí tổn luật sư hợp lý là $ 734.627,50 tùy theo sự chấp thuận của Tòa án. Luật sư Tập thể cũng sẽ được hưởng phí và chi phí luật sư hợp lý cho việc giám sát sự tuân thủ của Thành phố đối với việc hòa giải như được quy định trong Bản án Thống nhất được Đề xuất. Các khoản phí, phí tổn và chi phí giám sát của nguyên đơn sẽ được giới hạn ở mức 75.000 đô la cho các năm từ 2020 đến 2022 và giới hạn ở mức 50.000 đô la mỗi năm trong năm 2023 cho đến khi hết thời hạn của Bản án Thống nhất được Đề xuất. Mặc dù có các quy định về phí của Bản án Thống nhất được Đề xuất, tất cả các khoản phí được trả cho Luật sư Tập thể đều phải được Tòa án phê chuẩn.

SỰ CÔNG BẰNG TRONG HÒA GIẢI

Đại diện Tập thể và Luật sư Tập thể đã kết luận rằng các điều khoản và điều kiện của Bản án Thống nhất được Đề xuất là công bằng, hợp lý, đầy đủ và vì lợi ích tốt nhất của Tập thể Hòa giải. Để đưa ra kết luận này, Đại diện Tập thể và Luật sư Tập thể đã xem xét các lợi ích của việc hòa giải, kết quả có thể xảy ra của các vụ kiện này, chi phí và thời gian kiện tụng, và các kháng cáo thực tế và có thể.

PHIÊN ĐIỀU TRẦN PHÊ CHUẨN/CÔNG BẰNG LẦN CUỐI CỦA TÒA

Tòa án đã phê chuẩn sơ bộ Bản án Thống nhất được Đề xuất, và đã lên lịch cho phiên điều trần “Phê chuẩn Lần cuối” hoặc “Công bằng” vào Ngày 02 tháng 9 năm 2020 lúc 1:00 chiều thông qua zoom,

để quyết định xem việc hòa giải được đề xuất có công bằng, hợp lý và đầy đủ hay không, và cuối cùng là có nên được phê chuẩn hay không. Mặc dù không bắt buộc phải tham dự, với tư cách là Thành viên của Tập thể Hòa giải, Quý vị có quyền tham dự và được lắng nghe tại phiên điều trần này, như được quy định trong phần tiếp theo bên dưới. Tại phiên tòa, Tòa án sẽ xem xét bất kỳ sự phản đối nào đối với việc hòa giải. Thẩm phán Cousins sẽ lắng nghe những người đã yêu cầu phát biểu tại phiên tòa. Sau phiên xét xử, Tòa án sẽ quyết định có phê chuẩn hòa giải hay không. Tòa án cũng sẽ đánh giá số tiền đã thỏa thuận để trao cho Luật sư Tập thể có phải là phí, chi phí, phí tổn tố tụng hợp lý cho luật sư hay không. Chúng ta không biết quyết định này sẽ kéo dài bao lâu.

Ngày điều trần này có thể thay đổi mà không cần thông báo thêm. Nếu Quý vị muốn được thông báo về bất kỳ thay đổi nào trong lịch trình, vui lòng thông báo cho Luật sư Tập thể tại các địa chỉ được liệt kê trong phần tiếp theo bên dưới. Quý vị cũng có thể truy cập www.gbdhlegal.com/cases/lashbrook-v-city-of-san-jose hoặc hồ sơ tòa án công cộng được lưu trũ trong vụ kiện này tại https://www.pacer.gov/ để biết bất kì thông tin cập nhật nào.

PHẢN ĐỐI HÒA GIẢI

Nếu Quý vị không muốn Bản án Thống nhất được Đề xuất được phê chuẩn, Quý vị có thể yêu cầu Tòa án từ chối phê duyệt bằng cách nộp đơn phản đối. Quý vị không thể yêu cầu Tòa án phán quyết một vụ hòa giải khác hoặc thay đổi cách hòa giải; Tòa án chỉ có thể phê chuẩn hoặc từ chối hòa giải. Nếu Tòa án từ chối phê chuẩn, Tập thể Hòa giải sẽ không nhận được công việc xây lắp và sửa chữa đoạn dốc thoải ở lề đường được quy định trong Bản án Thống nhất được Đề xuất, và vụ kiện sẽ tiếp tục. Nếu đó là những gì Quý vị muốn xảy ra, Quý vị phải phản đối.

Bất kỳ sự phản đối nào đối với Bản án Thống nhất được Đề xuất phải được lập thành văn bản. Nếu Quý vị nộp đơn phản đối kịp thời bằng văn bản, Quý vị có thể, nhưng không bắt buộc phải xuất hiện tại Phiên điều trần Phê chuẩn Lần cuối, trực tiếp hoặc thông qua luật sư riêng của Quý vị. Nếu Quý vị xuất hiện thông qua luật sư riêng của mình, Quý vị có trách nhiệm thuê và trả tiền cho luật sư đó.

Tất cả các phản đối bằng văn bản và các giấy tờ hỗ trợ phải (a) xác định rõ tên và số hồ sơ (Lashbrook v. Thành phố San Jose, Hồ sơ số 5:20-cv-01236-NC), (b) được nộp cho Tòa án bằng cách gửi thư cho Thư ký Vụ kiện Đại diện Tập thể, Tòa sơ thẩm liên bang Hoa Kỳ cho Khu vực Bắc California, 280 South 1st Street, San Jose, California, 95113 hoặc bằng cách nộp trực tiếp tại bất kỳ địa điểm nào của Tòa sơ thẩm liên bang Hoa Kỳ cho Khu vực Bắc California và (c) được nộp hoặc đóng dấu bưu điện vào hoặc trước ngày August 14, 2020.

Nếu Quý vị nộp đơn phản đối, thông tin đó phải bao gồm các thông tin sau: (a) tên, địa chỉ của Quý vị và, nếu có, số điện thoại và địa chỉ email; (b) nếu Quý vị đang được đại diện bởi luật sư, tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của luật sư của Quý vị; (c) một tuyên bố xác định các căn cứ cụ thể cho sự phản đối của Quý vị; và (d) một tuyên bố về việc phản đối của Quý vị chỉ áp dụng cho Quý vị, cho một nhóm nhỏ hoặc cho toàn bộ tập thể.

Tất cả đơn phản đối phải được gửi hoặc đóng dấu bưu điện vào hoặc trước August 14, 2020.

Tất cả đơn phản đối phải được gửi đến Luật sư Tập thể theo địa chỉ sau:

Linda M. Dardarian
Goldstein, Borgen, Dardarian & Ho
300 Lakeside Drive, Suite 1000
Oakland, CA 94612
(510) 763-9800

Quý vị có thể, nhưng không bắt buộc phải xuất hiện tại Phiên điều trần Phê chuẩn Lần cuối được lên lịch vào September 2, 2020 at 1:00 PM at 280 South 1st Street, San Jose, California 95113, Courtroom 5, để Tòa lắng nghe phản đối của Quý vị.

Bất kỳ Thành viên của Tập thể nào không phản đối tại hoặc trước Phiên điều trần Phê chuẩn Lần cuối sẽ được coi là đã phê chuẩn hòa giải và từ bỏ những phản đối đó và sẽ không thể đưa ra bất kỳ phản đối nào (bằng cách kháng cáo hoặc bằng cách khác) đối với việc hòa giải.

NẾU QUÝ VỊ KHÔNG PHẢI ĐỐI VỤ HÒA GIẢI NÀY
QUÝ VỊ KHÔNG CẦN XUẤT HIỆN HOẶC GỬI BẤT KÌ VĂN BẢN NÀO.

HIỆU ỨNG RÀNG BUỘC

Bản án Thống nhất được Đề xuất, nếu được Tòa án phê chuẩn lần cuối, sẽ ràng buộc tất cả các thành viên của Tập thể Hòa giải. Điều này sẽ ngăn bất kỳ ai là thành viên của Tâp thể Hòa giải truy tố hoặc duy trì bất kỳ khiếu nại hoặc hành động nào được đưa ra theo các điều khoản của Bản án Thống nhất được Đề xuất.

THÔNG TIN KHÁC

Thông báo này tóm tắt Bản án Thống nhất được Đề xuất. Để biết các điều khoản và điều kiện chính xác và đầy đủ của hòa giải, vui lòng xem Bản án Thống nhất được Đề xuất có tại www.gbdhlegal.com/cases/lashbrook-v-city-of-san-jose, bằng cách liên hệ với Luật sư Tập thể tại các địa chỉ và số điện thoại bên dưới, hoặc bằng cách truy cập vào sổ ghi chép của Tòa án về vụ án này thông qua hệ thống Court’s Public Access to Electronic Records (PACER) của Tòa án tại https://ecf.cand.uscourts.gov hoặc bằng cách ghé thăm Tòa sơ thẩm liên bang Hoa Kỳ cho Khu vực Bắc California, 280 South 1st Street, San Jose, California, từ 9:00 sáng đến 4:00 chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày nghỉ của Tòa án.

 

Quý vị cũng có thể có được thông tin chi tiết hơn về việc hòa giải hoặc một bản sao của Bản án Thống nhất được Đề xuất từ Luật sư Tập thể tại bất kỳ địa chỉ nào sau đây:

Linda M. Dardarian
Goldstein, Borgen, Dardarian & Ho
300 Lakeside Drive, Suite 1000
Oakland, CA 94612
(510) 763-9800
www.gbdhlegal.com

Timothy P. Fox
Civil Rights Education and Enforcement Center
1245 E. Colfax Avenue, Suite 400
Denver, CO 80218
(303) 757-7901
www.creeclaw.org

Thành viên của Tập thể cũng có thể liên hệ với Luật sư Tập thể theo số điện thoại miễn phí sau đây, 1-800-538-1467, để có thêm thông tin về việc việc hòa giải hoặc các tài liệu hòa giải.

Vui lòng không gọi điện thoại cho Tòa án hoặc Văn phòng Thư ký Tòa án để hỏi về việc hòa giải này.

Để có được các bản sao của Thông báo này hoặc Bản án Thống nhất được Đề xuất ở các định dạng có thể truy cập khác, vui lòng liên hệ với Luật sư Tập thể được liệt kê ở trên.